صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
مديريت و کارشناسان

سرپرست کتابخانهدکتر سهيلا پيروزفر ٬ دکترای علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس تهران ٬ استاديار دانشکده الهيات

مدير داخلی کتابخانهخديجه ديانتی نيت ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

بخش مرجع :‌رضا حسن پور ٬ کارشناس ارشد عرفان و اديان از دانشگاه تهران

 بخش امانت : نزهت مهاجرنسب ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طاهره نوروزی ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 حسنعلی صالحی نيا ٬‌کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

 بانک نرم افزار : زهرا دارينی ٬‌کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

مخزن و امين اموال کتابخانه : عليرضا کبيری

 

 


پيام هاي ديگران () | سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥ - نزهت مهاجرنسب  |لینک به نوشته