فعاليت های کتابخانه

1171695109.jpg

- راهنمايی و آموزش مراجعان در بازيابی و استفاده از منابع با برگزاری کلاسها٬ تورها ٬ بروشورها ٬ تابلوهای راهنمای آموزشی

-تامين امکانات مورد نياز و ايجاد محيط مناسب برای تحقيق و مطالعه

- سفارش و تهيه کتب و منابع مورد نياز دانشجويان و اعضاء هيئت علمی

- تهيه روزنامه ديواری کتابخانه با عنوان کتابخانه پويا جهت برقرای ارتباط با دانشجويان و درج مطالب مفيد

- امکان استفاده از نرم افزار ها در محل کتابخانه با تخصيص يک دستگاه رايانه و آموزش استفاده از نرم افزارهای موجود

- پذيرش درخواستهای استفاده از نسخ خطی و در اختیار گذاشتن تصوير در اختيار متقاضيان

- پاسخگويی به مراجعان در بخش امانت و مخزن از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر

- انجام ساير امور فنی

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید