مديريت و کارشناسان

1171773824.jpg

سرپرست کتابخانهدکتر سهيلا پيروزفر ٬ دکترای علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس تهران ٬ استاديار دانشکده الهيات

مدير داخلی کتابخانهخديجه ديانتی نيت ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

بخش مرجع :‌رضا حسن پور ٬ کارشناس ارشد عرفان و اديان از دانشگاه تهران

 بخش امانت : نزهت مهاجرنسب ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طاهره نوروزی ٬ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 حسنعلی صالحی نيا ٬‌کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

 بانک نرم افزار : زهرا دارينی ٬‌کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

مخزن و امين اموال کتابخانه : عليرضا کبيری

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید