سايت فروش و اطلاع رساني كتابهاي فارسي در ايران و جهان

http://www.iiketab.com

سايت آيآي كتاب با اهداف زير شروع به فعاليت نموده است:
 -
گسترش فروش محصولات فرهنگي شامل كتاب، نرمافزار و نشريات مختلف


-  ايجاد امكاندسترسي آسان و سريع به يك بانك اطلاعاتي كامل از محصولات فرهنگي


ـ اعتماد بهمشتريان و خريداران كالاهاي فرهنگي از يكسو و ايجاد ارتباط متــقابل بين متقاضيانكالاهاي فرهنگي و توليدكنندگان از سوي ديگر در جهت گستــرش فرهنـگ كتابخواني.
بدونشك پيگيري اهداف فوق و تلاش در جهت دستيابي به آنها امكانات و ارادة فوقالعادهايرا ميطلبد كه جز با همكاري و همدلي مجموعة دستاندركاران و توليدكنندگان كالاهايفرهنگي ميسر نميشود.

 هدف استفاده از تكنولوژيهاي ارتباطي جديد با شرايط و واقعيات جامعه در جهترسيدن به اهداف مورد نظر خودمان در جهت فروش هرچه بيشتر كتاب و ساير كالاهاي فرهنگياست. بنابراين عمده سعي بر اين اصل استوار است كه اطلاعات را از طريق جديدترينسيستمها و تكنولوژيهاي اطلاعاتي ارائه كرده و در مقابل سيستم فروش خود را بصورتتلفيقي از روشهاي الكترونيكي و دستي برقرار سازد.
در اين سايت با استفاده از موضوع مورد نظر ، مي توان منبع خاصي را جستجو كرد.همچنين چنانچه داراي اثري آماده براي انتشار هستيد نيز از طريق اين سايت مي توانيد آنرا ارائه دهيد. مقالات ، تازه هاي نشر، فهرست الفبايي ناشران ، خريد كتابهاي ناياب و قديمي و .... در اين سايت به چشم مي خورد.

/ 0 نظر / 9 بازدید