يك كتاب ، يك سخن

1171860597.jpg

 جبران خليل جبران ،ديوانه و ارواح سركش ؛ ترجمه محسن نيك بخت

 

فقط آنها كه از من پايين ترند مي توانند به من حسادت وتنفر بورزند.

من هرگز ، مورد حسد و نفرت كسي قرار نگرفته ام ؛ پس بالاتر از هيچ كس نيستم.

فقط، كساني كه از من بالاترند ، مي توانند مرا بستايند يا حقيرم بشمارند.

من هرگز مورد ستايش و حقارت كسي قرار نگرفته ام ؛ پس پايين تر از هيچ كس نيستم.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید