اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است بیشتر برای آن است که برای خود عذری
آورده باشیم.
 
وقتی مسئله پول پیش می آید همه پیرو یک کیش و آئین می شوند.

وقتی شخصی گمان می کند که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد باید تابوت خود را آماده کند.

برای درک زیبایی یکبار دیدن کافی است اما برای شناسایی حقیقت و قضاوت عادلانه دوبار.

/ 2 نظر / 73 بازدید