سلام زلال

آغاز مي كنيم راهمان را با سلامي زلال به همه پويندگان دانش و

دوستداران كتاب و كتابخانه . از خلوص و جوشش و كوشش و ايثار و از وضوح

 عشق و انديشه ٬ نجوا مي كنيم .

در فضايي دوستانه و بي هيچ روي و ريا ، مي خواهيم پلي باشيم ميان شما و كتابخانه

دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي.

آمده ايم تا غزل عشق و تكاپوي سربازان گمنام كتابخانه را بسراييم و سخن بگوييم از آنچه به

رشد و گسترش فرهنگ و ارتقاء علم و دانش و حمايت از پژوهش و تحقيق ، مدد مي رساند.

اميد كه روزنه اي باشيم بسوي نور دانش و فرهنگ .

/ 0 نظر / 19 بازدید